Sigurimi pensional

Këshilla për pensionet për më shumë siguri në të ardhmen

Këshilla gjithëpërfshirëse dhe premtuese në fushën e sigurimit të pensioneve është veçanërisht e rëndësishme në vitet e krizave. Prandaj është më e rëndësishmja të kesh një partner përkrah, të cilit mund t’i besosh edhe në këto kohë dhe që mund të mbështetesh te këshillat e tyre. Ne kemi qenë në kërkim të një numri të madh të klientëve tanë në fushën e sigurimit të pensioneve, së bashku me këshilla për sigurimin shëndetësor dhe sigurimin për shumë vite dhe po kalojmë një rrugë të suksesshme dhe të sigurt së bashku për të ardhmen. Do të ishim të lumtur t’ju tregojmë avantazhet dhe mundësitë e ofrimit gjithëpërfshirës në një konsultë personale. Rrethanat individuale dhe kushtet e jetesës janë veçanërisht të rëndësishme për ne, në mënyrë që të zhvillojmë një koncept që ju siguron në mënyrë optimale për kohën e ardhshme.

Dispozita e lidhur e pensionit - shtylla 3aProvizion falas - Shtylla 3b
Zgjidhje pensioneshSigurimi i jetës 3a (= politika e pensionit)
Llogaria e pensionit (= llogaria e kursimeve 3a)
sigurim i jetës
produktet bankare
I pershtatshem perTë gjitha të tatueshme në Zvicër
Punonjës dhe të vetëpunësuar
Zgjedhur lirisht (por vetëm të privilegjuar nga taksat në disa kushte)
KohëzgjatjePërfitimet për pension mund të jenë më të hershme 5 vjet më parë dhe duhet të paguhen më së voni pasi të keni arritur moshën normale të AHVSigurimi plotësues sipas VVG
Zgjidhja e disponueshmërisëËshtë e mundur vetëm në disa raste para moshës normale të AHV (1)
Është e mundur në çdo kohë, pagesa ose kohëzgjatja e kontratës, e zgjedhur lirisht
FavorizimNur für selbst genutztes Wohneigentum möglichËshtë e mundur vetëm për pronën e banuar në pronësi
Caktimi për palët e treta
TaskatPremitë plotësisht të zbritshme (3)Premitë e të ardhurave të tatueshme zbriten vetëm në një masë të kufizuar brenda kornizës së zbritjeve të zakonshme të tarifave për sigurimin e jetës dhe premitë e sigurimit shëndetësor
Të ardhurat / rritja e vlerës gjatë afatitPa tatim mbi të ardhurat, asnjë detyrim nga tatimi mbi të ardhurat, përveç sigurimit të jetës (4) dhe fitimeve kapitale, tatimi i mbajtur në burimSubjekt i tatimit mbi të ardhurat, duke përjashtuar sigurimin e jetës (4) dhe fitimet kapitale
Tatimi në pronënuk kai nënshtrohet taksës së pasurisë
Pagesa e kapitalitTaksimi me tarifa specialePërjashtimet dhe rregullat e veçanta për sigurimin e jetës (4)
Pagesat e pensioneve (pensionet e pleqërisë nga sigurimi)100% i tatueshëm40% i tatueshëm
  1. Një tërheqje kapitali (pagesa e parave të gatshme) është e mundur gjatë këtij afati në rastet e mëposhtme:
   – në rastin e blerjes së pronave të banimit të zotëruara nga pronari ose amortizimi i hipotekave
   – nëse merrni vetë-punësim
   – kur hiqni dorë nga vetëpunësimi dhe filloni një lloj tjetër të vetëpunësimit
   – nëse personi i vetëpunësuar bën një investim biznesi
   – kur më në fund largohesh nga Zvicra
   – nëse merrni një pension të plotë invaliditeti IV, nëse rreziku i aftësisë së kufizuar nuk është i siguruar
   – për blerjen në një fond pensioni
   – nëse vlera e dorëzimit të pensionit është më e vogël se primi vjetor
  2. Personat e mëposhtëm lejohen si përfitues:
   a. në rast mbijetese, mbajtësi i policës;
   b. pas vdekjes së tij, njerëzit e mëposhtëm në rendin vijues:
   1. bashkëshorti që mbijeton ose partneri i regjistruar i mbijetuar,
   2. pasardhësit e drejtpërdrejtë, si dhe personat fizikë që kanë marrë mbështetje të konsiderueshme nga i ndjeri, ose personi që ka qenë në një lidhje bashkëjetese me të ndjerin për pesë vitet e fundit, ose që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e një ose disa fëmijë të zakonshëm
   3. prindërit,
   4. motrat dhe motrat,
   5. trashëgimtarët e tjerë.
   Mbajtësi i policës mund të caktojë një ose më shumë përfitues midis përfituesve të përmendur në b2 dhe të përshkruajë më shumë detaje pretendimet e tyre. Mbajtësi i policës ka të drejtë të ndryshojë rendin e përfituesve sipas b3-5 dhe të specifikojë pretendimet e tyre.
  3. Punonjësit me një fond pensioni maksimalisht çdo vit. 6,682 CHF.- (8% e pagës maksimale të pranueshme të BVG). Të punësuarit pa një fond pensioni çdo vit deri në 20% të të ardhurave të fituara, max. 33,408 CHF (nga 2011).
  4. polet e krijimit të kapitalit, të riblerjes së sigurimit të jetës janë të privilegjuara nga taksat në kushte të caktuara.

Me shtyllën e tretë, sistemi i sigurimeve shoqërore në Zvicër ju ofron individualitetin e nevojshëm. Zbuloni se cili plan pensioni ju përshtatet më së miri.

Dispozita e lidhur e pensionit – kolona 3a

A jeni i orientuar drejt qëllimit dhe doni të dini saktësisht se çfarë të prisni? Urat që ndërtoni në të ardhmen duhet të jenë të sigurta dhe të strukturuara? Dëshironi të përfitoni gjithashtu nga avantazhet financiare? Nëse jeni edhe banor në Zvicër dhe jeni punëtor i tatueshëm, atëherë pensioni fiks është zgjidhja juaj ideale.

Shtylla 3a ju mundëson të merrni masat e mëposhtme paraprake:

 • Sigurimi i jetës
 • Llogaritë e kursimeve të pensionit
 • Fondi pensional

Qeveria federale promovon shtyllën 3a sigurimin e pensionit me privilegje të veçanta tatimore. Ndër të tjera, nuk ka taksë mbi pasurinë gjatë këtij afati dhe ju keni mundësinë për të zbritur kontributet tuaja nga të ardhurat e tatueshme deri në një maksimum prej 6,682 CHF (nga 2011). Sidoqoftë, përfitimet tatimore kanë disa kufizime: Kapitali i ruajtur nuk është i disponueshëm për ju në çdo kohë, por mund të ribleret vetëm herët në kushte të caktuara. Kjo vlen:

  • për ndërtimin e një shtëpie
  • për fillimin dhe zgjerimin e vetë-punësimit
  • kur kaloni në një punë të re të vetëpunësuar
  • për një blerje në shtyllën e 2-të
  • kur vizatoni pension të plotë të aftësisë së kufizuar
  • Kur më në fund largohesh nga Zvicra

Shtylla 3b ju mundëson të merrni masat e mëposhtme paraprake:

  • Sigurimi i jetës
  • Llogaritë e kursimeve të pensionit
  • Fondi pensional

Përveç personave të punësuar, plani i pensionit falas është i hapur edhe për personat e papunë që jetojnë në Zvicër. Ju mund të dispononi lirshëm kapitalin tuaj në çdo kohë dhe të ndërpritni para kohe sigurimin e jetës nën Shtyllën 3b.
Ju përfitoni gjithashtu nga ulja e taksave në planin e pensionit falas. Në kontrast me provizionin e lidhur të pensionit, përfitimet tatimore janë të lidhura me kërkesa të caktuara personale dhe kontraktuale.

Dispozita e pensioneve në Zvicër: shikoni me siguri në të ardhmen tuaj!

Sigurimi shoqëror është një nga elementët kryesorë të shtetit zviceran. Si pjesë e kësaj sigurie, koncepti me tre shtylla i parashikuar në kushtetutën federale garanton pensionet tuaja personale dhe profesionale, si dhe ato të të afërmve tuaj në pleqëri, në rast të aftësisë së kufizuar ose në rast të vdekjes

Koncepti i tre shtyllave bazohet në shtyllat e mëposhtme:

Zonja Arnold kërkon rimbursimin e një fature në shumën 2,600 CHF

Shtylla e parë: Pensioni shtetëror

SubjektiPension i detyrueshëm, shtetëror
BazaAHV (sigurimi i të moshuarit dhe të mbijetuarit)
IV (sigurimi i aftësisë së kufizuar) dhe përfitimet shtesë
OE (rregulloret për zëvendësimin e të ardhurave, shiko sigurimin e maternitetit në broshurë)
Qëllimijetesë
FinancimiSistemi i pagimit-si-ju (punëtorët paguajnë pensionistët)

Shtylla e dytë: pensionet në punë

SubjektiPension i detyrueshëm, shtetëror
BazaBVG (Akti Federal mbi pensionet në punë, planet e pensionit të të mbijetuarve dhe aftësisë së kufizuar)
UVG (Ligji Federal për Sigurimin e Aksidenteve)
QëllimiVazhdimi i standardit tuaj dhe të zakonshëm të jetesës së të afërmve tuaj në pleqëri, paaftësi ose vdekje - në lidhje me shtyllën e parë
FinancimiProcedura e financimit (kursimi)

Shtylla e tretë: provizion privat

SubjektiPension i detyrueshëm, shtetëror
BazaKushtetuta Federale
QëllimiPërmbushja e dëshirave private
Mbyllja e boshllëqeve të pensioneve që nuk janë të përfshira në shtyllat 1 dhe 2 Optimizimi i taksave
FinancimiProcedura e financimit (kursimi)